Da, DA, dA and other variants may refer to:

https://en.wikipedia.org/wiki/DA

Da Daa Dadada Daaaaa Me Dark Force Laser

da daaaaa, dadada daaaaa da, dadadadaaaaaaaa daaaa, dadada daaaaaaaaa ! ♪

"We long to be here for a purpose, even though, despite much self-deception, none is evident."
Carl Sagan
0 online
Chat