Da, DA, dA and other variants may refer to:

https://en.wikipedia.org/wiki/DA

Da Daa Dadada Daaaaa Me Dark Force Laser

da daaaaa, dadada daaaaa da, dadadadaaaaaaaa daaaa, dadada daaaaaaaaa ! ♪

"Cherish the certainty of now, it kills you a bit at a time."
Faith No More
0 online
Chat